Privacy Policy

Bedankt voor uw bezoek aan onze website, uw privacy is belangrijk voor Saturn Petcare! In dit privacybeleid willen wij u informeren welke persoonlijke gegevens wij over u kunnen verzamelen, hoe wij deze kunnen gebruiken en u informeren over uw rechten inzake gegevensbescherming. Het soort gegevens dat wij gebruiken en wat wij daarmee doen hangt af van de relatie die wij met u hebben. Het is daarom mogelijk dat sommige delen van dit Privacybeleid niet relevant voor u zijn of dat meerdere delen van dit beleid op u van toepassing zijn.

Controller

De verantwoordelijke voor de hieronder beschreven gegevensverwerking is: SATURN PETCARE B.V, gevestigd in Nederland, 8951 NC, Hattem, aan de Stationslaan 1.

Opslagperiodes

Tenzij wij u specifieke informatie verstrekken over de bewaring van uw persoonsgegevens, bewaren wij uw gegevens zolang dat nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld. Gegevens die niet langer nodig zijn, worden gewist, mits er geen wettelijke opslag- en documentatieverplichtingen zijn die een langere bewaring vereisen.

Website

Opslag van IP-adres

Uw IP-adressen worden niet opgeslagen.

Noodzakelijke cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden geplaatst door websites die u bezoekt. Op onze website gebruiken we alleen noodzakelijke cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website. Wij gebruiken deze cookies niet voor analyse, tracking of reclamedoeleinden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van deze cookies is ons gerechtvaardigd belang.

U kunt uw browser zo instellen dat deze u informeert over het plaatsen van cookies. Dit om het gebruik van cookies voor u transparant te maken. U kunt ook te allen tijde cookies verwijderen of het plaatsen van nieuwe cookies verhinderen door de betreffende browserinstellingen te gebruiken. Houd er rekening mee dat als u bepaalde cookies verwijdert, onze webpagina’s mogelijk niet correct worden weergegeven en sommige functies niet meer beschikbaar zijn.

Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via ons contactformulier. Om ons contactformulier te gebruiken, vragen wij u de als verplicht gemarkeerde gegevens te verstrekken. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang om op uw verzoek te reageren.

Wij kunnen u verzekeren dat de door u verstrekte gegevens alleen worden gebruikt om uw verzoek te verwerken en worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn en er geen wettelijke verplichting bestaat. Aangezien wij uw gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Hiertoe kunt u contact opnemen met Saturn Petcare, contactgegevens vindt u hieronder.

Ingebedde video’s en kaarten

Op onze websites worden de kaartfunctionaliteit en embed video’s niet op onze servers gehost. Bijvoorbeeld de YouTube-video’s die ons bedrijf beschrijven of de kaart die wordt gebruikt om onze kantoren te lokaliseren. Om ervoor te zorgen dat het openen van onze websites met ingesloten video’s niet automatisch leidt tot het downloaden van inhoud van derden, tonen wij alleen lokaal gehoste voorbeeldafbeeldingen van de video’s en de kaart. Daardoor ontvangt de externe aanbieder geen informatie. Wanneer u de inhoud bekijkt, geeft u echter toestemming aan de externe aanbieders om de informatie dat u onze website hebt bezocht en de gebruiksgegevens die in dit verband nodig zijn voor hun dienstverlening, te verwerken en te ontvangen. Wij hebben geen invloed op de verdere gegevensverwerking door de derde aanbieder en het risico bestaat dat bepaalde landen autoriteiten toegang krijgen tot de gegevens voor veiligheids- en bewakingsdoeleinden zonder u daarvan op de hoogte te stellen of u in staat te stellen juridische stappen te ondernemen.

Sociale media

Verantwoordelijkheid en verwerking van sociale media:

SATURN PETCARE B.V., gebruikt de volgende social media pagina’s:

Naast ons is ook de betreffende social media-platform verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover wij daarop invloed kunnen uitoefenen, zorgen wij ervoor dat de verwerkingsverantwoordelijke van het socialemediaplatform alle gegevens verwerkt op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Houd er rekening mee dat sommige social media-platforms statistieken samenstellen op basis van gebruiksgegevens en informatie bevatten over uw interactie met onze social media-site. In dit opzicht hebben wij geen invloed op het gebruik van uw profiel- en gedragsgegevens door de aanbieder van het sociale mediaplatform, het is dus uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie over de gegevensverwerking door de aanbieder van het social media-platform vindt u in hun privacybeleid:

De gegevens die u op onze social media-pagina’s invoert, zoals gebruikersnamen, commentaren, video’s, afbeeldingen, likes, openbare berichten enz. Worden door het social media-platform gepubliceerd en worden door ons op geen enkel moment voor andere doeleinden verwerkt. Wij behouden ons alleen het recht voor om inhoud te verwijderen als dat nodig of gewenst is. Wij kunnen uw inhoud delen op onze site als dit een functie is van het social media platform en met u communiceren via het social media platform. Houd er rekening mee dat de keuze van het juiste communicatiekanaal uw eigen verantwoordelijkheid is.

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in het legitieme belang van het uitvoeren van public relations werkzaamheden voor Saturn Petcare BV en het kunnen communiceren met u. Indien u bezwaar wenst te maken tegen bepaalde gegevensverwerkingen waarop wij invloed hebben, verwijzen wij u naar de contactgegevens in dit privacybeleid en uw rechten als betrokkene hieronder. Wij zullen dan uw bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens zoals die op ons betrekking heeft onderzoeken.

Sociale media kunnen ook worden gebruikt voor wervingsdoeleinden; in dat geval kunt u de rubriek sollicitanten hieronder raadplegen voor meer informatie.

Aanvragers

Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure:

Wanneer u zich aanmeldt als sollicitant of ons benadert, verwerken wij gegevens die wij van u nodig hebben als onderdeel van de sollicitatieprocedure. Dit kan bestaan uit: CV (inclusief door u verstrekte foto’s of afbeeldingen), motivatiebrief, referentiebrieven, contactgegevens (bijv. Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, huisadres, enz.), identificatiegegevens (bijv. Geboortedatum, geslacht, nationaliteit, identiteitskaart of paspoort, enz.), arbeidsgegevens (bijv. Arbeidsverleden arbeidsovereenkomst, vroegere dienstbetrekking, huidige arbeidsstatus, soort dienstbetrekking, functie, werk of een verblijfsvergunning, indien nodig, om de rechtmatigheid van uw dienstbetrekking te controleren, enz, graden, certificaten, eerdere carrière-ervaring, secundaire werkgelegenheid, indien van toepassing, alsmede referenties en andere gerelateerde documenten ter staving van uw professionele deskundigheid en ervaring), vragenlijsten en beoordelingsresultaten, achtergrondcontroles, gezondheidsgegevens indien toegestaan en/of vereist door de toepasselijke wetgeving, bankrekeninggegevens (bv. om reiskosten te vergoeden, indien overeengekomen).

Deze verwerking is gebaseerd op contractuele vereisten en is noodzakelijk om uw aanvraag te verwerken teneinde een overeenkomst met u aan te gaan of voorafgaande stappen daartoe te ondernemen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u:

 • bij ons solliciteren, bijvoorbeeld via de website “www.saturn-petcare.de” of via “werkenbijsaturnpetcare.nl”;
 • bij ons komen werken via een extern (detacherings)bureau of als freelancer;
 • deel je CV met ons via e-mail of anderszins;
 • solliciteren via sociale media.

Wij verwerken het voor de volgende doeleinden:

 • uw kandidatuur evalueren, uw vaardigheden, ervaring en kwalificaties beoordelen ((pre)contractueel);
 • interviews en assessments opzetten ((pre)contractueel);
 • achtergrondcontroles en beoordelingen uit te voeren zoals vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving ((pre)contractuele of wettelijke verplichting);
 • nagaan of u in aanmerking komt voor de specifieke functie ((pre)contractuele en wettelijke verplichting);
 • contact opnemen met door u verstrekte referenties van derden om uw eerdere prestaties te evalueren ((pre)contractueel);
 • contact met u opnemen over de voortgang van uw sollicitatie ((pre)contractueel);
 • indien overeengekomen ((pre)contractuele) vergoeding van reiskosten tijdens de aanwerving;
 • een account voor u aanmaken in ons sollicitatiesysteem ((pre)contractueel);
 • dossiers bijhouden voor het aanwervingsproces ((pre)contractueel);
 • uw sollicitatie te bewaren voor de personeelsdossiers, in geval van een succesvolle (contractuele) sollicitatie;
 • u vacatures aanbieden op basis van uw belangstelling en vaardigheden en u informeren over het laatste nieuws over wervingsactiviteiten (toestemming);
 • te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten en verzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid en wetgeving inzake sociale zekerheid en sociale bescherming (wettelijke verplichting);
 • vaststelling, uitoefening of honorering van rechtsvorderingen waaraan wij onderworpen kunnen zijn (wettelijke verplichting).

Opslagperiode:

Saturn Petcare bewaart uw persoonsgegevens tijdens en kort na de wervings- en selectieprocedure. Indien u na afloop van de sollicitatieprocedure niet bij ons in dienst treedt, worden uw persoonsgegevens uiterlijk één maand na afloop van de sollicitatieprocedure uit onze database verwijderd.

Als u niet wordt aangenomen, maar uw sollicitatie voor ons nog steeds interessant is, vragen wij uw toestemming om uw sollicitatie te bewaren voor toekomstige vacatures. Als u toestemming geeft, bewaren wij uw persoonsgegevens tot 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. In individuele gevallen kunnen individuele gegevens langer worden bewaard (bijv. reiskostendeclaraties). In dit geval is de duur van de opslag gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht.

Uw rechten als betrokkene

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u als betrokkene bepaalde rechten die hieronder staan vermeld. Als u hierover contact met ons wilt opnemen, kunt u dat doen via onderstaande contactgegevens. Verzoeken moeten komen via het opgegeven e-mailadres of post; andere kanalen worden niet beantwoord.

Recht van toegang

U hebt het recht om bevestiging te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt; als dit het geval is, hebt u het recht om over deze persoonsgegevens te worden geïnformeerd en om de informatie te ontvangen die in Art. 15 GDPR.

Recht op correctie

U hebt het recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, het recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, onder meer door onverwijld een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op wissen

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging het wissen van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien een van de in Art. 17 GDPR van toepassing is.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te vragen indien aan een van de voorwaarden genoemd in Art. 18 GDPR is voldaan.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

In bepaalde gevallen hebt u het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, of om te verzoeken dat deze gegevens aan een derde worden overgedragen.

Recht om toestemming in te trekken

Indien de verwerking van gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst geldt. Verwerkingen die plaatsvonden vóór de intrekking worden niet beïnvloed.

Recht op bezwaar

Als gegevens worden verzameld op basis van een gerechtvaardigd belang of voor de bescherming van openbare belangen of de uitoefening van een openbaar gezag, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of indien de gegevens nog nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbescherming. Dit recht kan met name worden uitgeoefend bij een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk.

Contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming

Onze externe functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar om nadere informatie over gegevensbescherming te verstrekken en al uw vragen en zorgen te beantwoorden.

FIRST PRIVACY B.V.

Amsterdam
Naritaweg 127-137
1043 BS Amsterdam
office@first-privacy.com

Saturn Petcare:

Saturn Petcare b.v.
Stationslaan 1
8051 NC Hattem

Tel: 038 443 1122